Δραστηριότητες

IO1 - Η μεθοδολογία AGME και ο οδηγός διδασκαλίας

Πρόοδος 100%

Η ψηφιακή εκπαίδευση και η χρήση ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση και την κατάρτιση έχουν αναδειχθεί ως ένα από τα πιο ουσιαστικά μέρη της μαθησιακής διαδικασίας. Η πανδημία έχει αναδείξει μια σειρά από ελλείψεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν προκειμένου να επιτευχθεί με επιτυχία η ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση, προωθώντας τις δυνατότητές τους και μετριάζοντας τους κινδύνους τους. Στο IO1 (Intellectual Output 1) του έργου AGME καθιερώνεται μια μεθοδολογία και ένας οδηγός διδασκαλίας για την υποστήριξη εκπαιδευτικών διαδικασιών στην ηλεκτρονική τάξη. Αποσκοπεί στην παροχή εργαλείων για την υποστήριξη των εκπαιδευτών και των εκπαιδευτικών με τη δημιουργία μιας καινοτόμου μεθοδολογίας βασισμένης σε ευέλικτες μεθόδους και ενός οδηγού διδασκαλίας για την ηλεκτρονική μάθηση.

Η μεθοδολογία συμβάλλει στην παροχή λύσεων στις προκλήσεις που θέτουν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί στην απότομη στροφή προς την ηλεκτρονική μάθηση λόγω της κρίσης του COVID-19 και εξοπλίζει τους εκπαιδευτικούς με βασικές ικανότητες και δεξιότητες για την παραγωγή ποιοτικής διαδικτυακής εκπαίδευσης.

Ο οδηγός διδασκαλίας είναι ένα εργαλείο ειδικά σχεδιασμένο για το διαδικτυακό μαθησιακό περιβάλλον. Βασικός στόχος είναι η παροχή κατάλληλων εργαλείων και πόρων για την ομαλή μετάβαση στην ηλεκτρονική τάξη.

Επικεφαλής ΙΟ: Aalborg Universitet

IO2 - Εργαλειοθήκη ψηφιακής κατάρτισης για την ηλεκτρονική εκπαίδευση

Πρόοδος 100%

Το έργο προβλέπει την ανάπτυξη μιας εργαλειοθήκης κατάρτισης για την ηλεκτρονική εκπαίδευση που θα καλύπτει όλη τη δημιουργία και ανάπτυξη ενός συνόλου ανοικτών εκπαιδευτικών εργαλείων, που περιλαμβάνουν ένα εικονικό περιβάλλον, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της AGME, τη συλλογή, επιλογή και ταξινόμηση πρόσθετου εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και την ενσωμάτωση διαδικτυακών σεμιναρίων που σχετίζονται με ευέλικτες μεθοδολογίες και ψηφιακή εκπαίδευση.

Στόχος της εργαλειοθήκης είναι η βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων σε διάφορα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το κύριο αποτέλεσμα θα είναι μια εργαλειοθήκη ψηφιακής κατάρτισης και η ενσωμάτωσή της σε κέντρα εκπαίδευσης όπου εκπαιδευτικοί και μαθητές θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε μια μεγάλη ποικιλία διδακτικού υλικού και περιεχομένου καθώς επίσης και στο περιεχόμενο που θα αναπτυχθεί ειδικά στο πλαίσιο του έργου AGME.

Επικεφαλής ΙΟ: EVM

IO3 - Εργαλεία αξιολόγησης AGME και πιλοτικές δοκιμές

Πρόοδος 100%

Ανάπτυξη μίας σειράς εργαλείων αξιολόγησης και γενική πιλοτική δοκιμή που θα πραγματοποιηθεί κατά το τελευταίο στάδιο του έργου. Τα εν λόγω εργαλεία αξιολόγησης θα επικεντρωθούν στην αξιολόγηση της ποιότητας των ενοτήτων, της διδασκαλίας και των μαθησιακών εμπειριών, επιτρέποντας στους εταίρους να προσδιορίσουν τυχόν βελτιώσεις που θα πρέπει να γίνουν μετά τη φάση αξιολόγησης.

Στόχος είναι η μέτρηση του αντίκτυπου των προσεγγίσεων που προτείνονται στο έργο AGME, με την άμεση συμμετοχή των χρηστών στις πιλοτικές δοκιμές και την ανάλυση των αδύνατων σημείων που θα μπορούσαν να βελτιωθούν.

Επικεφαλής ΙΟ: Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο